Indienen zienswijze NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) - VOOR 12 Februari 2024

Het Ministerie van Defensie op zoek naar meer ruimte onder andere om te kunnen vliegen. In dit kader heeft Defensie in kaart gebracht wat de benodigde ruimte is en heeft een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld waarin alle plannen en behoeftes staan beschreven. Het reactiveren van Vliegbasis De Peel is één van de mogelijke plannen. 

 

Wil je een reactie (zienswijze) geven op deze NRD? Dit kan door een digitaal formulier op de website van Defensie in te vullen (Defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/indienen-zienswijze).  

 

Je kunt ook een brief sturen naar:
Ministerie van Defensie
Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving en Duurzaamheid
o.v.v. Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

 

Let op! Je kunt tot en met 12 februari a.s. een zienswijze indienen.

 

Voorbeeld brief om in te dienen als zienswijze (naam en datum zelf in te vullen!), klik op onderstaande link om een MS-Word bestand te downloaden:

http://www.dorpsraadmerselo.nl/var/mediapool/files/Zienswijze_voor_het_dorp.docx

 

Of kopieer onderstaande tekst en pas daar waar nodig aan:

---------------------------------------------

 

Ministerie van Defensie 

Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving en Duurzaamheid

o.v.v. Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

 

 

 

Merselo, ........... 2024

 

Betreft: Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Op 18 december jl. is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), Nationaal Programma Ruimte voor Defensie vanuit het Ministerie van Defensie in de Staatscourant (2023, 34223) gepubliceerd en worden partijen uitgenodigd tot het inbrengen van zienswijzen. Graag wil ik van deze mogelijkheid gebruik maken.

 

Gezondheid

 

Wanneer Vliegbasis De Peel weer wordt opengesteld voor vliegbewegingen, betekent dit een concentratie van vliegbewegingen boven het dorp Merselo. Op korte afstand ligt nu al Vliegbasis Volkel, Vliegveld Weeze en vliegveld Eindhoven. Reactivering van Vliegbasis De Peel zou een erg ongelijke verdeling van de lasten over het land met zich meebrengen. Zeker nu door Defensie de wens bestaat om ook het huidige laagvlieggebied in de regio uit te breiden, kan het niet anders dan dat het dorp Merselo hier de nodige gevolgen van ondervindt. 

 

Deze gevolgen zullen bestaan uit een toename van geluidsoverlast, een toename van stikstof- en fijnstofuitstoot. Deze toename zal gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens, maar zeer zeker ook voor de dieren en de natuur.

 

Merselo bevindt zich in een groene omgeving met veel biodiversiteit aan wilde dieren en natuur. Daarnaast is de veeteelt in Merselo groot vertegenwoordigd.

 

Vragen:

  • In hoeverre is onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de gezondheid van mens en dier door een toename van vliegbewegingen in de regio van Merselo? 
  • Op welke wijze is in kaart gebracht hoe deze gevolgen voor de gezondheid kunnen worden gemitigeerd? 
  • In hoeverre is toegestaan dat de maximaal toegestane waarden niet worden overschreven?
  • Hoe gaat Defensie de gezondheid van mens en dier waarborgen?
  • Welke alternatieven zijn onderzocht om Vliegbasis De Peel te vrijwaren van vliegactiviteiten? Een gedegen onderzoek ontbreekt in het NRD.
  • Is hierbij ook gekeken naar alternatieven in het buitenland?               

             

                                                                            

Economie

 

Het kan niet anders dan dat een reactivering van Vliegbasis De Peel de nodige gevolgen zal hebben voor de economie In Merselo. Voor het bestaansrecht van een klein dorp zoals Merselo, is het van belang dat deze een groei van de woningmarkt kunnen bewerkstelligen. Indien door de reactivering een toename van stikstofuitstoot zal plaatsvinden, dan kan het niet anders dan dat dit gevolgen heeft voor deze uitbreiding. De verwachting zal daarnaast ook zijn dat het vastgoed in Merselo en omgeving in waarde zal dalen vanwege een verminderd genot.

 

Daarnaast heeft de toename van het geluidsoverlast door een mogelijke reactivering, directe gevolgen voor de recreatiesector in Merselo, bestaande uit campings, B&B’s en horeca. Economische schade voor deze ondernemers kan dan ook niet uitblijven. Ook zal de geluidstoename gevolgen hebben voor de veeteelt, waarvan een deel van de dieren ook buiten worden gehouden.

 

Tot slot zal ook de akkerbouw in Merselo de gevolgen ondervinden van een uitbreiding van de vliegbewegingen boven Merselo en omgeving. De toename van de stikstofuitstoot zal neerdalen op de gewassen in de volle grond, waardoor een mogelijke vermindering van afzet van deze producten het gevolg kan zijn.

 

Vragen:

  • Is bij een mogelijke reactivering van Vliegbasis De Peel onderzocht wat de gevolgen zijn voor de woningmarkt? 
  • In hoeverre is in de overweging meegenomen welke gevolgen een uitbreiding van vliegbewegingen voor de waarde van het vastgoed heeft?
  • Is afdoende rekening gehouden met de recreatiesector, waarbij de recreanten hier met name komen voor de rust en ruimte? 
  • Is rekening gehouden met de volgen voor de veeteelt in Merselo? 

 

Ik zie uw reacties met belangstelling tegemoet en hoop van harte dat bovenstaande zal leiden tot een weloverwogen besluitvorming waarbij de gezondheid, het welzijn, en het leefklimaat van mens en dier centraal dient te staan.

 

Ik verwacht u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

NAAM en ADRES

-----------------------------------------------------