Eind 2015 vond de dorpsraad het tijd om een start te maken met het herzien van het hele dorpsontwikkelingsplan, de visie van Merselo. Door middel van een dorpsenquête, peilingen, themabijeenkomsten, overleg met diverse doelgroepen en een inventarisatie woningbehoefte, is voldoende input verkregen die is verwerkt tot een update van het DOP. Als laatste is het dorp in april 2019 gevraagd om de geuite wensen voor het DOP te prioriteren. Uit al deze informatie is een duidelijk beeld ontstaan hoe Merselo denkt over haar dorp en dit heeft geresulteerd in het Dorpsontwikkelingsplan Merselo, Dorpsvisie 2019.

De oudere versie van ons DOP 2011 is te vinden in deze bijlage  

Een samenvatting van de dorps enquête gehouden in 2017 is in deze  bijlage te vinden.